Ons privacybeleid

Laatst bijgewerkt op 24 mei 2018. 

Uw privacy is belangrijk voor ons.

 

Wanneer u beroep op ons doet deelt u ons persoonsgegevens mee. U moet er dan ook op kunnen vertrouwen dat wij zorgvuldig en vertrouwelijk omgaan met uw gegevens.  In deze privacy verklaring leest u hoe we dit doen.

 

De privacyverklaring is ook van toepassing op de website www.bloovi.me, www.digitalmastersacademy.be en www.digimaps.be, beheerd door NedWorks bvba, met zetel te 9830 Sint-Martens-Latem, Kortrijksesteenweg 88 en met ondernemingsnummer 0845 311 052 (hierna “NedWorks” of “wij”).

 

Door het gebruik van onze diensten en website, aanvaardt u onvoorwaardelijk deze privacy verklaring. Wij kunnen op elk moment het privacybeleid wijzigen. Daarom is het raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

 

Welke persoonsgegevens verzamelen we

Indien u een kandidaat bent, verwerken wij volgende persoonsgegevens van u:  naam en contactgegevens, persoonlijke gegevens (zoals leeftijd, geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, burgerlijke staat, nationaliteit), opleiding, erkenning/vergunning, kwalificaties en bekwaamheden, het verloop van uw loopbaan (desgevallend met inbegrip van verloning),  referenties, uw jobvereisten (met inbegrip van plaats van tewerkstelling, gewenste verloning en functie), psychische gegevens zoals het resultaat van een eventuele assessment of de feedback van een potentiële werkgever, notities van besprekingen, paswoord en login en alle andere gegevens die u ons onder de vorm van uw CV of op andere wijze bezorgt.

Indien u een klant of leverancier bent, verwerken wij van uw werknemers en/of aangestelden de naam, contactgegevens en functie en alle andere informatie die zij bezorgen in kader van de dienstverlening waarvoor u op ons beroep doet.

 

Verder verzamelen we de inhoud van elke communicatie zolang dit nodig is om u onze diensten te verlenen.

Hoe verzamelen we persoonsgegevens

Wij verzamelen persoonsgegevens wanneer u ons deze meedeelt, mondeling dan wel schriftelijk, al dan niet via onze website.

Indien u kandidaat bent, verzamelen we verder ook gegevens via de volgende kanalen:

- via sociale netwerksites zoals LinkedIn, Twitter, Facebook

- via netwerk events

- via vrienden of collega’s die u aanbevelen

 

U kan onze website ook bezoeken zonder persoonlijke gegevens mee te delen. In dat geval is het wel mogelijk dat bepaalde gegevens verzameld worden via Cookies, bijvoorbeeld om de taal waarin u de website bekijkt te registreren.

Waarvoor gebruiken we uw persoonsgegevens

Wij gebruiken deze persoonsgegevens om voor elke werkgever of opdrachtgever de geschikte kandidaat te vinden.

Indien u een kandidaat bent, verwerken wij uw gegevens:

- om u te helpen bij het vinden van een geschikte functie;

- om uw gegevens, na uw toestemming, te bezorgen aan een potentiële werkgever of opdrachtgever;

- om u op de hoogte te houden van openstaande functies waarvan wij denken dat ze u kunnen interesseren;

- om u te informeren over onze dienstverlening, nieuwe events of gebeurtenissen in de sector, om u (nieuws)berichten en promotionele berichten te verzenden;

- om onze werking en service te evalueren;

- om uw gebruik van onze site te evalueren

- om uw vragen te beantwoorden en met u te communiceren.

 

Indien u een klant, leverancier of gewoon geïnteresseerd bent, verwerken wij uw gegevens:

- voor de totstandkoming en uitvoering van een met u gesloten overeenkomst

- om u te informeren over onze dienstverlening, nieuwe events of gebeurtenissen in de sector, om u (nieuws)berichten en promotionele berichten te verzenden;

- om onze werking en service te evalueren;

- om uw vragen te beantwoorden en met u te communiceren

- om uw gebruik van onze site te evalueren

 

Daarnaast verwerken wij uw persoonlijke gegevens om wettelijke verplichtingen na te leven of om te beantwoorden aan eventuele redelijke vragen van bevoegde instanties.

 

Voor de verwerking van de persoonsgegevens beroepen wij ons op uw toestemming, op de noodzaak van de verwerking voor het verlenen van onze diensten aan u, dan wel op een wettelijke verplichting of omwille van een gerechtvaardigd belang.

 

Indien u een kandidaat bent, verleent u ons uw toestemming om de gegevens te verwerken wanneer u ons deze bezorgt. U kan deze toestemming te allen tijde geheel of gedeeltelijk intrekken.

Wie heeft toegang tot uw persoonsgegevens

We delen uw persoonsgegevens met potentiële werknemers of opdrachtgevers enkel met uw toestemming.

We kunnen uw persoonsgegevens delen met verbonden ondernemingen of met derde partijen die voor onze rekening gegevensverwerking doen. Wanneer deze dienstverrichters, voor onze rekening, handelen als gegevensverwerker wordt door ons niet toegestaan dat zij deze gegevens gebruiken of bekend maken op een wijze die niet overeenstemt met de gevallen omschreven in deze privacyverklaring.

 

Wij verkopen de persoonsgegevens die wij hebben verzameld niet aan derden noch geven wij deze aan hen vrij, behoudens de gevallen omschreven in deze privacyverklaring of zoals u ten tijde van de verzameling werd meegedeeld.

 

Wij kunnen uw persoonsgegevens ook bekend maken:

- wanneer bepaalde wetgeving of een juridische procedure ons daartoe verplicht,

- in kader van een onderzoek naar vermoedelijke of actuele frauduleuze en illegale activiteiten.

- indien noodzakelijk voor de verdediging van onze belangen

 

Wij behouden ons het recht voor om persoonsgegevens over te dragen in het geval wij een deel of het geheel van onze onderneming of van ons vermogen zouden verkopen. Indien een dergelijke verkoop zich voordoet, zullen wij alle redelijke maatregelen treffen om de verkrijger aan te zetten tot een correcte verwerking van de aan ons verstrekte persoonsgegevens en dit op een manier die overeenstemt met deze privacyverklaring

Links naar andere websites

Onze website bevat links naar andere websites. Deze privacy policy geldt enkel voor onze website. We raden u dan ook aan de privacyverklaring van de andere websites te raadplegen. We zijn niet aansprakelijk voor het privacybeleid van andere websites, zelfs niet indien u deze website bezoekt via één van de links op onze website.

Hoe lang worden persoonsgegevens bewaard

We bewaren persoonsgegevens zo lang als nodig is om u onze diensten aan te bieden of voor andere essentiële doeleinden, zoals het voldoen aan onze wettelijke verplichtingen.

De gegevens worden verwijderd 5 jaar na de beëindiging van elke samenwerking of na het laatste contact tussen ons, behalve in geval van een lopend geschil.

Wat zijn uw rechten

Het recht op toegang en verbetering kunt u, in overeenstemming met de Belgische en Europese privacyreglementering, te allen tijde uitoefenen. U heeft het recht om de persoonsgegevens die u ons gegeven heeft in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te ontvangen, al dan niet met de bedoeling de gegevens over te dragen aan een andere partij. U kan verder op gelijk welk moment en in overeenstemming met de regelgeving inzake gegevensbescherming, een verzoek indienen om gegevens te wissen.  

Wanneer u wenst dat wij uw gegevens niet langer verwerken, kan u uw toestemming te allen tijde – geheel of gedeeltelijk - intrekken. Dit kan dan wel tot gevolg hebben dat wij onze diensten niet meer kunnen verlenen.

 

Dit alles kan door een verzoek te verzenden met een bijhorende kopie van uw identiteitskaart naar privacy@nedworks.be of per post op het adres van de hoofdzetel.

Naar aanleiding van dergelijk verzoek zullen wij geen verder gebruik maken van uw persoonsgegevens en zullen wij deze persoonsgegevens enkel nog bewaren voor zover en in de mate dat dit noodzakelijk zou zijn om aan een wettelijke verplichting te voldoen.

Wanneer u een vraag of klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens, kan u deze richten aan privacy@nedworks.be. Wij verbinden ons ertoe een tijdig gevolg te geven aan deze verzoeken en klachten.

 

Wanneer u op een bepaald moment vindt dat een van uw rechten niet werden gerespecteerd, kunt u daarenboven ook een klacht neerleggen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit (zie:https://www.privacycommission.be).

Zijn uw gegevens veilig bij ons

Wij hebben de nodige fysieke, technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen genomen om uw persoonsgegevens doeltreffend te beschermen tegen ongeoorloofde toegang en gebruik en onthullingen.

Zo krijgen enkel bevoegde personen toegang tot uw gegevens, na een dubbele verificatieprocedure. Bijkomend worden uw persoonsgegevens opgeslagen in onze CRM tool Catsone, waar de gegevens beschermd worden o.a. door encryptie via SSL technologie. Meer specifieke en technische informatie over de beveiligingsmaatregelen van Catsone vindt u op https://www.catsone.nl/beveiliging/.

Contact opnemen

Indien u verdere vragen heeft over deze privacy verklaring, uw rechten wenst uit te oefenen, of de door u verstrekte gegevens of instellingen wenst te wijzigen, contacteer ons dan hier:

Kortrijksesteenweg 88, 9830 Sint-Martens-Latem 

E-mail: privacy@nedworks.be